Høsten 2018 utstedte Tolga- Os Sparebank 400 000 egenkapitalbevis til en tegningskurs på NOK 105 per egenkapitalbevis.

Ved tegningsperiodens utløp 7 september 2018 hadde banken mottatt tegninger for totalt 537 100 egenkapitalbevis. Emisjonen ble dermed overtegnet med 137 100 egenkapitalbevis (34,3%) og det ble tildelt totalt 400.000 nye egenkapitalbevis til tegnerne i emisjonen.

Kapitalforhøyelsen ble registrert i Foretaksregistret, hvoretter egenkapitalbevisene umiddelbart ble overført til den enkelte tegners VPS-konto.

Etter kapitalforhøyelsen er Tolga- Os Sparebanks eierandelskapital NOK 40.000.000 fordelt på 400.000 egenkapitalbevis, hvert pålydende NOK 100.

Norne Securities har vært tilrettelegger og Advokatfirmaet Selmer AS har vært juridisk rådgiver i forbindelse med emisjonen. 

Banken har inngått avtale med Norne Securities som tilrettelegger for annenhåndsomsetning (kjøp og slag) av egenkapitalbevis. 

2019

På egenkapitalbeviseiermøte i Tolga-Os Sparebank den 12.3 2019 ble  følgende personer valgt  til Generalforsamlingen i Tolga-Os Sparebank:

Oddvar Austbø; Tynset, valgt for 4 år

Jon Faste Strømmevold, Røros, valgt for 3 år

Inger Johanne Erlien Simensen, Os, valgts for 2 år

Anne Berit Nordvang, varamedlem, Vingelen valgts for 2 år,

 

 

§ 3-2 Generalforsamlingens sammensetning

3 medlemmer og 2 varamedlemmer velges av og blant sparebankens innskytere.

3 medlemmer og 3 varamedlemmer velges av det offentlige.

3 medlemmer og 2 varamedlemmer velges av og blant de ansatte.

3 medlemmer og 1 varamedlem velges av og blant egenkapitalbeviseierne.

 

Dato for valgmøte er 12.mars kl.19.00 i bankens lokaler på Tolga

Utbytte for 2018 utbetales den 5.4 2019.Prospekt egenkapitalemisjon