Høsten 2018 utstedte Tolga- Os Sparebank 400 000 egenkapitalbevis til en tegningskurs på NOK 105 per egenkapitalbevis.

Ved tegningsperiodens utløp 7 september 2018 hadde banken mottatt tegninger for totalt 537 100 egenkapitalbevis. Emisjonen ble dermed overtegnet med 137 100 egenkapitalbevis (34,3%) og det ble tildelt totalt 400.000 nye egenkapitalbevis til tegnerne i emisjonen.

Kapitalforhøyelsen ble registrert i Foretaksregistret, hvoretter egenkapitalbevisene umiddelbart ble overført til den enkelte tegners VPS-konto.

Etter kapitalforhøyelsen er Tolga- Os Sparebanks eierandelskapital NOK 40.000.000 fordelt på 400.000 egenkapitalbevis, hvert pålydende NOK 100.

Norne Securities har vært tilrettelegger og Advokatfirmaet Selmer AS har vært juridisk rådgiver i forbindelse med emisjonen. 

Banken har inngått avtale med Norne Securities som tilrettelegger for annenhåndsomsetning (kjøp og slag) av egenkapitalbevis. 

2019

Den 6.2 2019 ble det avholdt egenkapitalbeviseiermøte for valg av valgkomite for egenkapitalbeviseiernes valg til generalforsamlingen. Disse ble valgt:

Per Johan Gjelten, leder

Ann Birgit Nyaas, medlem

Peder Hodøl, medlem

Kjell Dalløkken, varamedlem

§ 3-2 Generalforsamlingens sammensetning

3 medlemmer og 2 varamedlemmer velges av og blant sparebankens innskytere.

3 medlemmer og 3 varamedlemmer velges av det offentlige.

3 medlemmer og 2 varamedlemmer velges av og blant de ansatte.

3 medlemmer og 1 varamedlem velges av og blant egenkapitalbeviseierne.

 

Dato for valgmøte er 12.mars kl.19.00 i bankens lokaler på Tolga

Utbytte for 2018 utbetales den 5.4 2019.Prospekt egenkapitalemisjon