Det skal for kommende periode velges 3 medlemmer til generalforsamlingen. Medlemmer og varamedlemmer velges for 4 år.
Kundevalget gjennomføres 1. og 2. mars 2018.

Hvem kan stemme i Kundevalget?
Stemmerett har alle myndige personer som er kunde i Tolga – Os Sparebank. 
Hvert kundeforhold gir én stemme. Stemming ved fullmektig kan skje ved fremleggelse av skriftlig, signert og datert fullmakt og må inneholde fullmaktsgivers og fullmektigs fullstendige navn og fødselsdato og –år samt fullstendig adresse.

 
Gjennomføring av valget

Generalforsamlingen i Tolga – Os Sparebank skal bestå av 12 faste medlemmer hvorav 6 medlemmer og 2 varamedlemmer velges av og blant bankens kunder.

3 medlemmer og 3 varamedlemmer velges av kommunestyrene i Tolga, Os og Tynset, og 3 medlemmer velges av og blant ansatte i banken.

Valget er hemmelig og skjer skriftlig i bankens lokaler på Os, Tolga, Tynset, Folldal og Elverum. Det er også adgang til å stemme ved postforsendelse. Da skal nødvendig valgmateriale sendes kunde fra banken. Stemmesedler må postlegges senest siste valgdag og være banken i hende senest 2 dager etter siste valgdag.

 

De som har fått flest stemmer er valgt som medlemmer av generalforsamlingen. De som deretter har fått flest stemmer er valgt som varamedlemmer i den rekkefølgen som stemmetallet viser. Ved stemmelikhet mellom foreslåtte kandidater avgjør den oppførte rekkefølgen på stemmeseddelen.

 
Forslag til kandidater
Stemmeberettigede kunder kan fremme forslag på kandidater. Foreslåtte kandidater må være myndig og kunder i banken. Forslaget skal omfatte kandidatens navn, fødselsdato,kontaktinformasjon og fullstendig adresse. Forslag på kandidater må leveres i banken eller sendes på e-post til steisorl@bbnett.no innen 28.2 2018.

Stein Sørli leder i valgkomiteen