Valg av medlemmer og varamedlemmer til Generalforsamlingen i Tolga-Os Sparebank i henhold til vedtektenes § 3-2 og sparebankloven § 8a, holdes det innskytervalgmøte mandag 22. februar kl.  1800.   På grunn av koronasituasjonen  holdes møtet på Teams. 

Valgkomiteens valgliste 

Det skal velges 1 medlem og  2 varamedlemmer for 4 år.
Med innskyter menes en kunde som har og i de siste seks måneder har hatt et innskudd i banken på minst 2500 kroner.
Det er bankens myndige innskytere som nevnt ovenfor, som er stemmeberettiget og valgbare ved valget. Hver innskyter har én stemme.
Liste over Generalforsamlingens medlemmer og varamedlemmer, med angivelse av hvem av disse som står på valg er lagt fram i bankens ekspedisjonslokaler og på bankens hjemmeside www.tos.no

Banken har en valgkomite som forbereder valget, og på grunnlag av innkomne forslag og egne vurderinger utarbeider en valgliste.

Stemmeberettigede innskytere kan fremme forslag på forespurte kandidater, forslagene må være oversendt som e-post til ivar.egil.aas@tos  innen 12.2 2021  Forslagene må inneholde kandidatens navn, fødselsår og -dato og fullstendig adresse.
Valgliste blir lagt ut på bankens hjemmeside 1 uke før valget.
Innskytere som ønsker å delta på møtet må sende påmelding på e-post til  ivar.egil.aas@tos innen 17.2 2021. Link til møtet sendes i e-post til påmeldte.

Regelverk og aktuell informasjon om valget blir lagt ut på bankens hjemmeside og i bankens lokaler.

Vedtekter TOS

Valgkomiteen