På grunn av gjeldende restriksjoner knyttet til pandemien, er det avtalt med leder av generalforsamlingen  og leder av valgkomiteen å avholde møtet digitalt på Teams.

På valg er 1 medlem og 1 varamedlemmer til Generalforsamlingen
Valgkomiteens valgliste

Det viser til § 3-7 Egenkapitalbeviseiernes valg til generalforsamlingen

Egenkaptalbeviseiere som ønsker å benytte seg av sin stemmerett kan enten delta i møtet digitalt eller avgi fullmakt. I begge tilfeller må vedlagte skjema benyttes og påmelding skje på e-post til ivar.egil.aas@tos.no innen 17. februar 2021 kl. 16.00.

Før møtet vil praktisk informasjon knyttet til gjennomføringen via Teams bli sendt ut per e-post til de som er påmeldt. 

Dagsorden for møtet:

  1. Åpning ved Generalforsamlingens leder Kjetil Lorentzen
  2. Valg av møteleder og protokollfører
  3. Godkjenning av innkalling og dagsorden
  4. Registrering av egenkaptalbeviseiere og fullmakter
  5. Valg av en person til å underskrive protokoll sammen med møteleder
  6. Valg av 1 medlem og 1 varamedlem for 4 år  til Generalforsamlingen
  7. Orientering om årsregnskapet for 2020
  8. Eventuelt/ avslutning av møtet

Stemmeberettigede er egenkaptalbeviseiere som er registrert i Verdipapirsentralen. Hvert egenkapitalbevis gir én stemme.

Liste over forstanderskapets medlemmer og varamedlemmer, med angivelse av hvem av disse som står på valg er lagt fram i bankens ekspedisjonslokaler og på bankens hjemmeside www.tos.no

Banken har en valgkomite som forbereder valget, og på grunnlag av innkomne forslag og egne vurderinger utarbeider en valgliste.

Det  kan fremmes forslag på forespurte kandidater, forslagene må være oversendt som e-post til ivar.egil.aas@tos  innen 12.2 2021  Forslagene må inneholde kandidatens navn, fødselsår og -dato og fullstendig adresse.

Valgliste blir lagt ut på bankens hjemmeside 1 uke før valget sammen med aktuell informasjon / regelverk. Påmeldingsskjema i denne mailen.

Egenkaptalbeviseiere  som ønsker å delta på møtet må sende påmelding på e-post til  ivar.egil.aas@tos innen 16.2 2021. Link til møtet sendes i e-post til påmeldte.

Påmeldingsskjema og fullmakt Tolga-Os Sparebank

Vedtekter TOS