Prospekt
Tegningsblankett
Klikk her for å tegne onlineNorne Securities AS er tilrettelegger av en emisjon på mellom NOK 31,5 – 42 millioner i Tolga-Os Sparebank. Banken utsteder mellom 300 000 – 400 000 egenkapitalbevis til kurs NOK 105. Emisjonens minimumsbeløp er på forhånd garantert fulltegnet av et garantikonsortium bestående av større innskytere i banken og andre lokale investorer.

 

Tidsplan for emisjonen (med forbehold om endringer):

Første dag i tegningsperioden

20. august 2018 kl. 09:00

Siste dag i tegningsperioden

7. september 2018 kl. 15:00

Tildeling og utsendelse av tildelingsbrev

Omkring 10. september 2018

Innbetaling ved automatisk belastning av konto

Omkring 14. september 2018

Registrering av ny eierandelskapital i Foretaksregisteret

Omkring 28. september 2018

Utstedelse av egenkapitalbevis

Omkring 28. september 2018

Levering av egenkapitalbevis

Omkring 28. september 2018

 

 

Hensiktsmessighetstest

Tilretteleggeren skal i henhold til verdipapirhandelloven søke å innhente opplysninger om tegneres kunnskap og erfaring med det aktuelle investeringsområdet. Undersøkelsen skal sette Tilretteleggeren i stand til å vurdere om investeringen i Egenkapitalbevis er hensiktsmessig for tegneren. I situasjoner der Tilretteleggeren finner at investeringen ikke er hensiktsmessig for tegneren, vil tegneren bli informert om dette. Videre må tegneren, alene eller i samarbeid med eventuelle finansielle rådgivere, vurdere om det er ønskelig å gå videre med investeringen på tross av opplysningene som foreligger fra Tilretteleggeren. Vennligst besvar spørsmålene som ligger i meny på venstre siden:

 

Dersom tegneren ikke gir de opplysninger som Tilrettelegger plikter å innhente, eller gir ufullstendige opplysninger, advarer Tilretteleggeren med dette om at det vil være umulig for Tilretteleggeren å vurdere om det er hensiktsmessig for tegner å delta i Emisjonen.

 

Legitimasjonskontroll

Emisjonen er underlagt hvitvaskingsloven av 6. mars 2009 nr. 11 og hvitvaskingsforskriften av 13. mars 2009 nr. 302. Tegnere som ikke er eksisterende kunder av Banken eller Tilrettelegger må fylle ut eget skjema som ligger i meny til venstre for legitimasjonskontroll og sende dette til emisjoner@norne.no 

 

Informasjon elektronisk tegning i VPS

Privat personer har anledning til å tegne egenkapitalbevis via online tegningslink i VPS som ligger nederst på denne siden. Tegningen må gjennomføres før 7. september 2018 kl. 15:00.

 

Informasjon tegning med manuell tegningsblankett

Egenkapitalbevisene kan også tegnes på en tegningsblankett i den form som inntatt i Prospektet som vedlegg 3 (Tegningsblankett). Korrekt utfylte tegningsblanketter må være mottatt av Tilretteleggeren eller Banken senest kl. 15.00 norsk tid den 7. september 2018 på følgende e-post eller adresser:

 

Tolga-Os Sparebank

att Arne Sund

Ivarsveien

2540 Tolga

 

E-post: ekbevis@tos.no

Telefon.: 62 49 61 00

 

Norne Securities AS

Postboks 7801

5020 Bergen

 

 

E-post: emisjoner@norne.no

Telefon: +47 55 55 91 30